Loading color scheme

SOUČASNÁ PANDEMICKÁ OPATŘENÍ

      • 1.     Pokud je celkový počet osob ve skupině včetně průvodce 20 osob, je nutné mít pouze respirátory a dodržovat alespoň 1,5 m rozestupy.
        • 2.     Pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby, stanovuje se pro ně výjimka z povinnosti dodržovat rozestupy a z povinnosti prokazovat bezinfekčnost, povinnost mít respirátory zůstává. 
  • 3.    Pokud je ve skupině více než 20 lidí, před zahájením této prohlídky všechny osoby s výjimkou dětí do 6 let věku prokáží,
  •     že splňují podmínky pro prokázání bezinfekčnosti – testování, očkování či prodělání COVID:
----    antigenní test s negativním výsledkem nesmí být starší než 72 hodin, nebo
----    RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nesmí být starší než 7 dní, nebo
----    on-line provedený antigenní test s negativním výsledkem nesmí být starší než 24 hodin, nebo
----     doloží národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, nebo certifikát o očkování vydávaný podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, a že u očkování uplynulo:
   a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo
   b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní
----     doloží národní certifikát o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení), a že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 ----    doloží laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula-li doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
----     doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzení školy, že dítě ve škole nebo školském zařízení absolvovalo podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  
----     podstoupí na místě vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.